Google+

ישיבת ועד העמותה, 9/9/2012

פרטיכל ישיבת ועד עמותת גיים איז, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטאלים בישראל (ע.ר.) שנערכה ביום 9/9/2012.

נוכחים: חברי הועד: ניר מירצקי, דורון ניר ויובל ספיר, חברי ועדת הביקורת ג'רמי קלצקין ואוהד ברזילי וגולדי.

הנושאים הבאים נדונו:

  1. חידוש רישום שמות מתחם: שמות המתחם gameis.co.il ו-gameisawards.co.il הוצעו ע"י בעליהם (גיא בן דוב ודודי פלס בהתאמה) לעמותה ללא תמורה. הוחלט בשלב ראשון לחדש את שמות המתחם על חשבון העמותה ולאחר מכן לפעול להעברתם לבעלות העמותה.

  2. רשימת חברות תעשית המשחקים המקומיות: עודד שרון הציע לעדכן את הרשימה תמורת 3000 ש"ח. דורון התנגד בטענה שאין צורך להשקיע כסף במשימה שאפשר לעשות בקלות ע"י מתנדבים והציע לקחת על עצמו למצוא מתנדבים כאלה. הצעתו של דורון התקבלה והוחלט לשמור סכום של עד 500 ש"ח לצורך ביצוע המשימה. לאחר ביצוע המשימה יעודכנו בסיסי הנתונים הרלואנטיים.

  3. DLD: לאחר שאושרו מספר משתתפים מהעולם באירוע DLD הוחלט לפעול לקיום ארוע GameIS במסגרת פסטיבל DLD בדומה לאירוע בשנה שעברה. ניר לקח על עצמו לרכז את הפקת האירוע.

  4. אסיפה שנתית: יש צורך לקיים אסיפה שנתית עד סוף השנה. הוסכם שהאסיפה תוצמד לאירוע גדול אחר (ככל הנראה הכנס השנתי) ויש צורך להודיע לכלל החברים על האסיפה מראש. לפני כן יש לפעול להשיג הסכמת חברים לקבל הודעות בדוא"ל במקום דואר רגיל כדי לפשט את העניין. יובל ירכז את הנושא.

  5. פסטיבל אייקון: קבלנו הצעה מאורי אביב לקיים אירוע במסגרת הפסטיבל. האירוע יכלול הקרנת סרט תיעודי קצר על משחקים, מספר סרטים קצרים ושתי הרצאות. ניר יטפל באירוע. הוקצבו 400 ש"ח לכיבוד באירוע.

  6. נערך דיון לגבי גובה דמי החבר לשנה הקרובה. הוחלט להשאיר את דמי החבר על 50 ש"ח לשנה מיום ההצטרפות ולכל שנה לאחר מכן.

  7. כנס שנתי: גולדי התנדב לרכז את הכנס השנתי ביחד עם כל מי שהתנדב לעזור בו. בשלב הראשון גולדי יקבע מפגש התנעה ויבדוק אפשרות לשכור מפיק מקצועי לאירוע. תאריך היעד: בין 1/12 לבין 20/12 בהתאם לזמינות אורחים מחו"ל ושיתוף פעולה עם גופים אחרים.

About YuvalSapir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*