Google+

פגישת ועד חמישית, 01.02.2013

נוכחים: נמרוד דוויק, נעם גת, גיא אולמר, ניר מירצקי, גולדי, קלינגר

נושאים שנידונו בפגישה:

  1. בחירת גזבר/אחראי כספים/ מורשי חתימה – הוחלט להעביר את הרשאת החתימה בבנק לשלושה אנשים כאשר חתימה על צ'קים וכד' דורשת רק שניים מהם (במידה ואפשרי).
    הציעו את עצמם נמרוד דוויק, ניר מירצקי ואלעד גולדשמיד. ההצעה אושרה פה אחד.

  2. הוחלט כי דורון ניר ויובל ספיר יגרעו מרשימת מורשי חתימה בחשבון הבנק של העמותה בבנק הפועלים (סניף קסטל) ואילו ניר מירצקי, נמרוד דוויק ואלעד גולדשמיד יוספו כמורשי חתימה בחשבון הבנק. ההצעה אושרה פה אחד.

  3. הוחלט כי במידת האפשר יקבל דורון ניר גישה לחשבון כצופה בלבד בתוקף תפקידו כחבר וועדת ביקורת.

חתימת יו"ר הוועד ועו"ד מורשה העמותה

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*