Google+

פגישת ועד עשרים ושתיים ואחרונה לשנה זו, 24.12.2013

מיקום: משרדי דייס מארקטינג

נוכחים: גיא אולמר, נעם גת, נמרוד דוויק, גולדי, מירצקי.

 1. הוצאות והכנסות כנס

  • נערך מעבר מקיף על ההכנסות וההוצאות לכנס, וחושב תקציבו בפועל.

  • הוגשו כל החשבוניות שבידינו, וסומנו ההחזרים השונים שיש לבצע.

  • כל ההוצאות בפועל עודכנו בטאב נפרד באקסל התקציב

  • דוח הכנסות מכירות סוכם ע"י דוויק

  • דוח הכנסות חסויות סוכם ע"י מירצקי

  • שורה תחתונה – עלות הכנס כ-120 אלף ₪, סכום דומה נכנס מחסויות, שאר ההכנסות מכרטיסים הניבו רווחים של כ-65 אלף ₪ לתקציב העמותה לשנת 2014

 2. היערכות לפגישת האסיפה הכללית

  • נשיא האסיפה יהיה נעם גת

  • הוחלט לערוך הצבעה על פתיחה של האסיפה לקהל שאינו חבר עמותה (כמשקיפים)

  • יש להציג סיכום כלכלי דו"ח הוצאות והכנסות למצגת האסיפה, באחריות דוויק

  • יש להכין הכנת סיכומי פגישה לשם הצגה באסיפה (דורש מעבר של היו"ר ואישור וועדת הביקורת ורו"ח העמותה), באחריות גולדי

  • הוחלט לציין בנפרד הכנסות מהכנס של 2012, שעברה, ולא לערבב עם הכנס של השנה

  • הסבר על הוועדות של העמותה, ולהדגיש קריאה להצטרפות למאמצים

  • החלטה על אישור חברים חדשים והדחת חברים לא משלמים ב2014 ??

  • הצבעה על שינוי תקנון: חברי עמותה שלא שילמו עד תחילת השנה, יקבלו תזכורת בינואר ואם לא ישלמו עד סוף פברואר – יודחו מחברותם בעמותה

  • חברי ועד הקיימים ותפקידם בשנה הבאה:

   1. רוב חברי הועד מעוניינים להמשיך בתפקידם

   2. גולדי פורש מהוועד השנה ומבטיח למלא תפקיד לא רשמי

   3. נעם צריך להחזיר תשובה

  • עוד הציעו את עצמם:

   1. יעל חקשוריאן

   2. אלמוג קורן

   3. אמיתי קפון – אך הוא אינו חבר עמותה ולכן אינו יכול להתמודד

  • אישור מועמדים חדשים

   1. הועד לא הספיק לאשר את המקבץ האחרון, לרוע המזל זה יידחה לקדנציה הבאה

 3. נושאי כנס אחרים

  • עדיין יש לשלוח עותקי Witcher ל-500 ראשונים, באחריות אולמר

  • הוצאת קבלות על הכנס למי שצריך, באחריות דוויק

  • סיכום אירועים מסביב לכנס: אירוח, PR, שיתופי פעולה וכדומה. יש לקבוע פגישת סיכום, באחריות גולדי

  • סיכום והפקת לקחים במסגרת אותה פגישה. ניתן לבצע חלקית במסמך הלקחים אונליין. כדאי להזמין אנשים אחרים כמו רותם, חגי וגליה לסכם מהצד שלהם.

  • הוצאת סקר משוב. לא נקבע אחראי.

 4. אוטודסק

  • התקיימה פגישה לתכנון סדנא עם דוויק, נעם אבטה ויובל מרקוביץ'.

  • החברה עדיין מעוניינת לפרוש חסות שנתית ב-2014.

  • הנושא מקודם באחריות דוויק.

 5. גוגל ווב סרביסז וכו'

  • מהו העדכון? (דוויק)

 6. אתר GameIS

  • הועד החליט לפעול מיידית לקבלת הצעות מחיר לפיתוח האתר בשנת 2014, כיעד מרכזי של העמותה. הועברה בקשה להצעת מחיר מרעות קרש ושחר זריהן כנדרש.

 7. דברי סיכום מרגשים ומסיבת קריוקי.

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*