Google+

פגישת ועד שמינית, 28.02.2013

מיקום: משרדי Dice Marketing
נוכחים: ניר מירצקי, גולדי, נעם, דוויק, יונתן קלינגר
נושאים שנידונו בפגישה:
1. מורשי החתימה חתמו על מסמכים עבור הבנק והוציאו שיקים להחזרי חובות שונים .
2. – חברי עמותה לא משלמים הוצע כי באספה השנתית יוגדר כי חבר עמותה שלא שילם עד תאריך
מסוים לא ימשיך את החברות שלו אוטומטית .
3. שת פ עם פרינט סקרין " –
o יש תקציב של 2000 " ש ח מתקציב השיווקי של הפסטיבל למימון תחרות המשינימה
o סדנת המודינג תמומן במכירת כרטיסים שיתחלקו עם מעבירי הסדנא
o נועם בודק את האפשרות לקיים באר קראפט במסגרת האירוע
o גולדי מתאם עם מדריכי הסדנא ומפרסם לגבי מתנדבי משינימה
o יש למצוא פתרון להשגת מחשבים לסדנא
o הוסכם שהולכים על האירוע למרות שתמורתו הכספית לא גדולה
4. – , ניוזלטר גולדי כותב מתרגמים ושולחים בימים הקרובים

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*