Google+

תמיכה באירועים בתחום המשחקים

בהמשך להחלטה שהתקבלה באחת מישיבות הועד האחרונות, הוחלט להציע תמיכה בסכום של עד 500 ש"ח לאירועים לא מסחריים המסייעים לקידום מטרות העמותה, למשל ימי עיון, מפגשי מפתחים, הרצאות למיניהן וכן הלאה.

המעוניינים בקבלת תמיכה זו מהעמותה יכולים לפנות באמצעות הטופס המצ"ב. הפניות יישקלו על ידי ועד העמותה.

תנאי קבלה:

  • אירוע ללא מטרות רווח
  • מתן קרדיט הולם לעמותה
  • חפיפה בין מטרות האירוע למטרות העמותה
  • מגיש הבקשה חבר בעמותה

 

About nimrod

נמרוד דוויק, חבר בועד המנהל של העמותה משנת 2013