Google+

פרוטוקולים

תקנון העמותה

תקנון העמותה הועלה לאתר ואפשר לקרוא אותו כאן. התקנון הוא תקנון העמותות המצוי למעט מספר שינויים הנדרשים ע"י גופים כמס הכנסה ורשם העמותות. הסעיפים ששונו הם: 18,21,22 ו-23.

Read More »